Skip to content

Formella regler för registrering av enskild hund

Stambokföringsregler för Svenskt Jakthundsregister – SJR

§ 1
Föräldradjur skall innan parning vara registrerade i SJR eller DJR.
Dispens kan endast beviljas av SJR.

Fader till valpar skall ha veterinärintyg som visar att hunden har normala testiklar i rätt läge. För importerade hundar gäller samma regler.

§ 2
Ingen uppfödare kan få valpkull registrerad förrän ett av SJR godkänt kennelnamn har registrerats. För inrättande av kennelnamn se Kennelnamnsregler.

§ 3
Om det finns flera ägare till en hund skall detta framgå av stamtavlan. Det skall i sådant fall anges vem som har dispositionsrätt över hunden. När det finns flera ägare till en kennel är det den person som har dispositionsrätt till kenneln som har dispositionsrätt över hunden.

§ 4
SJR kan också ombesörja stambokföring av hundar för person som inte är medlem av associerad klubb men då mot förhöjd avgift.

Alla valpkullar och i den enskilda kullen också alla valparna skall stambokregistreras i SJR. Valpkullens storlek skall framgå av anmälningsblanketten. Anmälan av valpkull skall göras senast när valparna är fyra (4) veckor gamla.

Det är kennelägarens ansvar att valparna registreras i SJR och märks med hänsyn till gällande lagar.

§ 5
Stamtavlan är hundens födelseattest och skall alltid följa hund och ägare. Det är uppfödarens skyldighet att meddela ägarskifte för valpen innan den lämnar uppfödaren.

§ 6
Uppfödaren är skyldig att på SJRs begäran skriftligt lämna alla relevanta upplysningar som har med stamboksregistreringen att göra.
På begäran är uppfödare skyldig att medverka till att genomföra nödvändiga blod- och vävnadsprover för att kontrollera / dokumentera släktskapsförhållande. Skyldigheten gäller också alla ägare av i SJR stambokförda hundar.
Omkostnader för detta betalas av SJR. För de fall släktskapsförhållandena felaktigt har uppgivits av uppfödaren görs denne betalningsansvarig gentemot SJR.
Uppfödare är också skyldig att på begäran av SJR ta emot inspektionsbesök för kontroll av hundarnas “sundhet och välbefinnade”. Finner man i sådant fall att förhållandena är oacceptabla kan det medföra att stambokföringsrätten tas bort.

§ 7
Uppfödning, köp eller avyttring för vidareförsäljning eller försöksverksamhet är inte tillåten. Överträdelse medför att rätten till stambokföring i SJR upphör.

§ 8
Avgifter för stamboksregistrering fastställes av SJR.

§ 9
SJR kan efter framställan från associerad klubb godkänna och införa hälsoprogram för rasen.
SJR kan i särskilda fall, efter framställan från associerad klubb, kräva att föräldradjur är fria från aktuell defekt för att få användas i avel.

Svenskt Jakthunds Register, juni 2001